przejdź do
strony internetowej
przejdź do
strony internetowej
Regulamin

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego www.mebelmark.pl
Definicje
W Regulaminie sklepu internetowego www.mebelmark.pl, zwanego dalej „Regulaminem”, poniższe pojęcia mają
następujące znaczenie:
1) Sprzedawca – Mebelmark Krzysztof Róg, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Aleksandrowskiej , NIP:
7321161182
2) Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej mebelmark.pl oraz jej podstronach;
3) Klient – każda osoba, która założyła konto w Sklepie;
4) Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
5) Konsument –osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 221 kodeksu cywilnego).
Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów
polegających na umożliwieniu im założenia bezpłatnie Konta w Sklepie, zawierania przez Internet lub
telefonicznie umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, za ceny podane na stronie
internetowej Sklepu oraz jej podstronach.
2. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne
informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszeniem do składania ofert.
3. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po wcześniejszej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub poprzez
złożenie zamówienia telefonicznie. Procedura założenia Konta w Sklepie została szczegółowo opisana w części
Regulaminu pt. „Założenie Konta w Sklepie”.
4. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co osoba zakładająca Konto
w Sklepie potwierdza stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
5. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i całego świata.
Założenie Konta w Sklepie
1. Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
(tj. pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie związku
małżeńskiego), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną.
2. Osoba, która chce założyć Konto w Sklepie musi wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny umieszczony na
stronie internetowej o adresie: http:// http://mebelmark.pl/zarejestruj. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres
e-mail oraz hasło. Adres e-mail oraz hasło będą służyły do logowania w Sklepie. Zabronione jest podawanie w
formularzu treści o charakterze bezprawnym.
3. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy dotyczącą zawarcia ze Sprzedawcą umowy o założenie
Konta w Sklepie.
4. Do wysłania formularza rejestracyjnego oraz zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie konieczna jest
akceptacja Regulaminu, polityki prywatności oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji
handlowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” lub „Zarejestruj przez Facebook” spowoduje wysłanie formularza
rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tym momentem pomiędzy Sprzedawcę, a
osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta
w Sklepie w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o założenie
Konta w Sklepie powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania powyższego terminu wystarczające jest
wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy podany w części
Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1).
8. Po założeniu Konta w Sklepie i zalogowaniu się do Sklepu Klient może dokonywać zmian w zakresie danych
wskazanych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego oraz także powinien uzupełnić dane w zakładce:
Informacje wysyłkowe i rozliczeniowe (Książka adresowa), które niezbędne są do dokonania dostawy towarów
zamówionych w Sklepie przez Klienta oraz wystawienia faktury VAT.
Składanie i realizacja zamówień
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu
lub telefonicznie na numer telefonu wskazany na stronie Sklepu.
2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę lub
telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.
3. Towary sprzedawane są bez aranżacji i bez dekoracji widocznych na stronie i podstronach Sklepu, chyba że w
opisie danego towaru wskazano inaczej.
4. W celu zawarcia umowy sprzedaży za Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony
„Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania
do koszyka kolejnych towarów, usunięcia dodanych tam towarów lub rezygnacji z dokonania zakupów.
5. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie
poprzez zmianę cyfry w odpowiednim polu w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości
oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
6. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, które Klient chce zamówić, aby dokonać zamówienia należy
kliknąć ikonę „Przejdź do zamówienia”.
7. Jeżeli Klient nie uzupełnił wcześniej danych na swoim Koncie w zakładce: Informacje wysyłkowe
i rozliczeniowe (Książka adresowa), po kliknięciu ikony „Przejdź do zamówienia” zostanie wyświetlony formularz
„Dodaj nowy adres”, w którym Klient powinien podać adres zamieszkania, adres dostawy towaru lub adres do
faktury, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, a ponadto, jeżeli zakupy dokonywane są w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej – nazwę firmy oraz NIP.
8. Następnie Klient powinien wybrać sposób płatności oraz dostawy, które zostały opisane w kolejnych częściach
Regulaminu.
9. Na tym etapie składania zamówienia Klient powinien również sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz
wszelkich danych, a następnie potwierdzić je poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie” bądź może również ich
nie potwierdzać i wrócić do koszyka.
10. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty
zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży tych towarów pomiędzy
Sprzedawcą a Kupującym.
11. W przypadku dokonywania zamówienia telefonicznie, Klient wskazuje wybrane przez siebie w Sklepie towary.
Upoważniony przedstawiciel Sprzedawcy przyjmuje zamówienie, informuje Klienta o całkowitej wartości
zamawianych towarów, koszcie przesyłki oraz formach płatności. Klient zobowiązany jest podać swoje imię
i nazwisko, adres dostawy towaru oraz adres zamieszkania w celu wystawienia faktury, adres e-mail, a także w
przypadku, gdy zamówienie jest składane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nazwę firmy oraz
NIP.
12. Po złożeniu zamówienia zarówno w Sklepie jak i telefonicznie Klient dostaje powiadomienie o złożonym
zamówieniu na wskazany przez siebie adres e-mail.
13. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia: 1) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po
zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, 2) w przypadku płatności za pobraniem - po
otrzymaniu zamówienia Klienta przez Sklep, 3) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - po autoryzacji
karty kredytowej Klienta.
14. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się
niezwłocznie skontaktować z Klientem na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, w przypadku
gdy prawidłowa realizacja zamówienia wymaga dalszych ustaleń, w tym w szczególności jeżeli towar objęty
zamówieniem w części jest nieodstępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności danego towaru
w magazynie Konsument podejmuje decyzję, czy Sprzedawca ma zrealizować zamówienie częściowo, czy
anulować całe zamówienie.
15. W przypadku, gdy całość zamówionego towaru jest niedostępna w magazynie, Sprzedawca lub jego
upoważniony przedstawiciel poinformuje o tym niezwłocznie Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub
numer telefonu. Zamówienie w takiej sytuacji jest w całości anulowane.
16. W przypadku, gdy Klient dokonał już płatności za towar, a zamówienie zostało częściowo lub w całości
anulowane w sytuacjach opisanych w pkt 13 lub 14 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi wartość anulowanej
odpowiednio części lub całości zamówienia.
17. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Paragon fiskalny lub faktura VAT
wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary objęte zamówieniem są skompletowane i gotowe do wysyłki.
Paragon fiskalny lub faktura VAT wysyłana jest razem z przesyłką do Klienta. Klient, który wybierze dowód zakupu
w formie faktury VAT zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych do jej wystawienia.
18. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego realizacji. Klient może wycofać złożone
zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez
kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem mebelmark@mebelmark.pl lub
telefonicznie na numer telefonu wskazany na stronie sklepu.
Zamiany w zamówieniu, o których mowa w niniejszym punkcie, dokonywane przez Konsumenta nie
naruszają prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w części Regulaminu „Prawo
odstąpienia od umowy i Reklamacji” oraz w obowiązujących przepisach prawa.
Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT.
2. Sprzedawca może zmieniać ceny towarów podawane na stronie i podstronach Sklepu, z tym że zmiany te nie
mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.
3. Cena podana przy każdym towarze w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Sprzedawca może zmieniać asortyment Sklepu, wprowadzać nowe towary do Sklepu, przeprowadzać
i odwoływać akcje promocyjne lub wprowadzać w nich zmiany, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść
zawartych wcześniej umów sprzedaży.
5. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy towaru oraz kosztów obsługi płatności. Koszty
te pokrywa Klient. Do ceny towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy towarów.
6. Koszty dostawy towaru są wyświetlane przed ostatecznym złożeniem zmówienia przez Klienta.
7. Sprzedawca może ustalić określony poziom wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty
dostawy towaru maleją lub ponosi je w całości Sprzedawca.
8. W przypadku dokonania przez Klienta zamówienia poza teren Polski i o takich gabarytach, że konieczne jest
przewożenie towaru na palecie, koszty przesyłki są uzgadniane indywidulanie z Klientem.
Czas realizacji zamówienia
1. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminie do 30 dni roboczych od momentu rozpoczęcie realizacji zamówienia
(w zależności o rodzaju i ilości zamówionego towaru). Średni czas realizacji zamówienia to 10 dni roboczych. Jeśli realizacja zamówienia miałaby się wydłużyć ponad 5 dni roboczych Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie.
2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego
następującego po dniach wolnych, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy, tj. od poniedziałku do
piątku, od 8.00 do 16.00.
3. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta należy policzyć poprzez zsumowanie czasu realizacji zamówienia
przez Sprzedawcę oraz przewidywanego czasu dostawy wskazanego na stronie internetowej Sklepu w zakładce
„Czas i koszty dostawy”.
Formy płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 1)
płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier, 2) kartą kredytową, 3) przelewem bankowym na
rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza terytorium Polski: 1)
kartą kredytową, 2) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Dostawa towaru
1. Dostawa towaru odbywa się w czasie wskazanym w części Regulaminu „Czas realizacji zamówienia” do
miejsca dostawy wskazanego przez Klienta.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, iż Klient powinien zadbać o podanie aktualnego adresu dostawy zamówionego
towaru, co uprości dostawę towaru do Klienta oraz znacznie skróci czas dostawy towaru.
3. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, Klient powinien dokonać jej otwarcia
i sprawdzenia stanu zawartości. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki,
Klient powinien sporządzić, w obecności kuriera lub pracownika poczty, protokół niezgodności, który musi być
podpisany przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty dostarczającego przesyłkę. W takim przypadku Klient
powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
Prawo odstąpienia od umowy i Reklamacje
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, to przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze
Sprzedawcą w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania 10-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie
oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu
„Definicje”.
2. Towar musi być zwrócony w terminie nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Konsumenta
w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Sprzedawca dokona zwrotu na rzecz Konsumenta zwrotu zapłaconej przez niego ceny towarów w terminie nie
później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w okresie 2 lat od daty wydania towaru
Konsumentowi.
5. Reklamacje dotyczące towaru można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu
„Definicje” lub na adres e-mail: mebelmark@mebelmark.pl. W reklamacji należy opisać rodzaj niezgodności towaru z
umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji. W celu usprawnienia procesu rozpatrzenia
reklamacji Sprzedawca zaleca dołączenie zdjęcia reklamowanego towaru, co jednak nie jest warunkiem
koniecznym dla jej złożenia.
6. Reklamowany towar pozostaje do czasu rozpatrzenia reklamacji u Konsumenta. Po rozpatrzeniu reklamacji
Sprzedawca każdorazowo uzgodni z Konsumentem sposób odebrania reklamowanego towaru.
7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
Czas trwania umowy o założenie Konta w Sklepie
1. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Klient rozwiązuje umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub poprzez
złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy emailem na adres e-mail: biuro@mebelmark.pl lub na piśmie na
adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu „Definicje”. Z chwilą usunięcia Konta lub dotarcia do Sprzedawcy
oświadczenia o rozwiązaniu umowy umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do
Klienta, w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, w przypadku, gdy Sprzedawca podjął decyzję o
zaprzestaniu prowadzenia działalności w formie Sklepu. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź
e-mailem na adres e-mail wskazany przez Klienta.
Dane osobowe
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.) Sprzedawca informuje, iż dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych Sprzedawcy.
2. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz
usług objętych Regulaminem, a także – o ile Klient wyraził na to zgodę w trakcie zakładania Konta w Sklepie – w
celach marketingowych i statystycznych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych,
które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu
„Definicje” lub mailem na następujący adres e-mail: mebelmark@mebelmark.pl.
4. Klient jest zobowiązany do starannego przechowywania swoich danych służących do logowania w Sklepie, tak
aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
5. Więcej szczegółów odnoście sposobu postępowania z danymi osobowymi przez Sprzedawcę zostało
wskazanych w dokumencie Polityka prywatności dostępnym na stronach i podstronach Sklepu.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu maja jedynie charakter techniczny i ułatwiają orientację w jego
tekście.
2. Do korzystania ze sklepu wystarczające jest standardowe oprogramowanie tj. system operacyjny oraz
przeglądarka internetowa.

Korzystając ze sklepu mebelmark.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Cookies. Polityka prywatności Cookies-close